Reglement


Reglement Socialtens

Versie 1 mei 2019


Inhoud

1. Doel

1.1. Doel


2. Bedrijf en definities

2.1. Organisatie.

2.2. Definities.

2.3. Doel en werkingssfeer reglement.


3. Deelnemerschap

3.1. Voorwaarden van deelname.

3.2. Start van de deelname.

3.3. Duur en einde deelname.


4. Donaties en Schenkingen

4.1. Donaties en schenkingen.

4.2. Donatie.

4.2.1. Maximale hoogte van te ontvangen donatie.

4.2.2. Duur van de donatie.

4.2.3. Moment van donatie.

4.3. Schenking.

4.3.1. Schenking.

4.3.2. Inning van de schenking.

Bij machtiging.

Bij betaalverzoek.


5. Arbeidsongeschiktheid

5.1. Arbeidsongeschiktheid.

5.2. Procedures.

5.2.1. Melden van arbeidsongeschiktheid.

5.2.2. Bedrijfsarts.

5.2.3. Re-integratie en vervolg.

5.2.4. Melding van herstel.

5.3. Geschillen.


6. Deelnemersbijdrage

6.1. Inschrijfgeld.

6.2. Vaste maandelijkse bijdrage.


7. Bestuur Socialtens en Socialtens BV


8. Privacy

8.1. Gegevens en grondslag.

8.2. Derden.

8.3. Rechten.


9. Overige regelingen

9.1 Aansprakelijkheid.

9.2. Geschillenregeling.

9.3. Toepasselijk recht.

9.4. Ongeldigheid.

9.5. Derdenbedingen en overdraagbaarheid.

9.6. Verantwoorde bedrijfsvoering.

9.7. Aanbrengpremie.

9.8. Auteursrecht.

9.9. Conformeren contractspartijen.
1. Doel

1.1. Doel

Stichting Socialtens heeft ten doel als intermediair op te treden teneinde zelfstandige ondernemers te voorzien van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid middels schenkingen door andere zelfstandige ondernemers en het bevorderen van reintegratie van de arbeidsongeschikte ondernemer. Stichting Socialtens heeft voor haar activiteiten goedkeuring ontvangen van de Belastingdienst waarbij de ondernemer gebruik kan maken van de schenkingsvrijstelling. Stichting Socialtens heeft geen winstoogmerk.


2. Bedrijf en definities

2.1. Organisatie

Stichting Socialtens

Nummer Kamer van Koophandel: 73131768

E-mail: info@socialtens.nl

Website: https://www.socialtens.nl


2.2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Arbeidsongeschikt(heid): een deelnemer is arbeidsongeschikt indien hij wegens een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld geheel of gedeeltelijk niet in staat is zijn beroep/ werkzaamheden uit te voeren. Zwangerschap en arbeidsongeschiktheid als gevolg hiervan, vallen hier niet onder;

2. Bedrijfsarts: de gecertificeerde, in Nederland gevestigde, arts die als zodanig of als arboarts geregistreerd staat in het BIG-register;

3. Bedrijfsgezondheidsdienstverlener: de organisatie die Stichting Socialtens contracteert voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte deelnemer en de inschakeling van bedrijfsartsen;

4. Betaalverzoek: het bancaire verzoek van Socialtens om de maandelijkse bijdrage en/of een schenking te doen via email of whatsapp;

5. Deelnemer: een natuurlijke persoon, mannelijk of vrouwelijk, die als zelfstandig ondernemer, al dan niet als aandeelhouder van een rechtspersoon deelneemt aan de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van Socialtens;

6. Deelnemersbijdrage: eenmalig inschrijfgeld en maandelijkse vaste bijdrage, niet zijnde de schenkingen;

7. Donatie: een bedrag dat een arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt met tussenkomst Socialtens van de andere deelnemers;

8. Stichting Socialtens, hierna te noemen Socialtens: Een contractspartij van de overeenkomst met de deelnemer;

9. Socialtens B.V. : het bedrijf dat met Socialtens een overeenkomst van opdracht is aangegaan ter uitvoering van de werkzaamheden inzake de overeenkomst met de deelnemers alsmede de instandhouding van Socialtens;

10. Onderneming: de onderneming die door de deelnemer wordt gedreven in een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap of een rechtspersoon, al dan niet indirect via een persoonlijke houdstermaatschappij en die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

11. Online omgeving: de beveiligde omgeving van de website van Socialtens: https:// www.Socialtens.nl

12. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Socialtens, de deelnemers en de deelnemer zodra de deelnemer zich heeft aangemeld en is geaccepteerd door Socialtens;

13. Privébankrekening: de bankrekening van de deelnemer, niet zijnde een zakelijke bankrekening, waarop donaties worden gestort en waarvan schenkingen en de deelnemersbijdrage worden geincasseerd of voldaan;

14. Reglement: onderhavig document;

15. Schenking: het bedrag dat de deelnemers schenken met tussenkomst van Socialtens aan een arbeidsongeschikte deelnemer;

16. Wachttijd: de eerste 28 dagen vanaf melding van arbeidsongeschiktheid;

17. Week: een week start op zondag en loopt tot en met zaterdag;

18. Werkdag: een werkdag is een dag, niet zijnde zaterdag of zondag of een officiële feestdag;

19. Zelfstandig ondernemer: de natuurlijke persoon die, al dan niet tezamen met (een) andere zelfstandig ondernemer(s) een onderneming voor zijn rekening en risico drijft en die niet verzekeringsplichtig is voor de werknemersverzekeringen.


2.3. Doel en werkingssfeer reglement

1. Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer die deelneemt aan Socialtens of op een gewezen deelnemer daar waar het bepalingen betreft die ook na het deelnemerschap gelden. Op de online omgeving van Socialtens is steeds de meest actuele versie van het reglement geplaatst en eventuele aangekondigde wijzigen zoals in lid 2 bedoeld. Alleen de nieuwste versie is geldig en alle voorgaande versies komen te vervallen.

2. Over de in dit reglement geregelde onderwerpen behoudt Socialtens zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Als er tussentijds wijzigingen van kracht worden, worden deze schriftelijk via een brief of e-mail medegedeeld aan de deelnemer, dan wel kenbaar gemaakt via de website van Socialtens, tenzij het kleine wijzigingen van redactionele aard betreft. De mededeling geldt als aanvulling op het reglement totdat de wijziging is opgenomen in de aangepaste versie van het reglement. Socialtens is op geen enkele wijze verplicht eventuele nadelige consequenties of gevolgen wegens deze wijzigingen aan de deelnemer te compenseren.

3. Indien er van overheidswege aanpassingen dienen te worden doorgevoerd, al dan niet in fiscale wetgeving, die gevolgen hebben voor de rechtsverhouding tussen partijen, zullen deze worden doorgevoerd, zonder dat Socialtens gehouden is eventuele nadelige consequenties of gevolgen wegens deze wijzigingen of wetswijzigingen aan de deelnemer te compenseren.

4. Bij substantiële wijzigingen kan een deelnemer besluiten bij het intreden van de wijzigingen zijn overeenkomst en dus deelname te beëindigen.

5. Bij eventuele strijdigheden met uitspraken, publicaties van Socialtens op andere plaatsen zoals de website van Socialtens, zal dit reglement prevaleren, behoudens hetgeen is opgenomen in lid 2 van dit artikel.

3. Deelnemerschap

3.1. Voorwaarden van deelname

1. De voorwaarden om deel te nemen aan Socialtens zijn:

a. De deelnemer is een zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

b. De onderneming van de deelnemer bestaat tenminste 6 maanden. Afwijking hiervan is slechts met expliciete voorafgaande schriftelijk toestemming van Socialtens mogelijk;

c. De deelnemer genereert inkomen uit zijn onderneming;

d. Belastbare jaarwinst uit onderneming is hoger dan €12.000 en/of bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) hoger dan €1.200;

e. De deelnemer is niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen;

f. De deelnemer of diens onderneming verkeert bij aanvang niet in staat van surseance van betaling of faillissement en is ook niet aangevraagd door de deelnemer of derden;

g. De deelnemer valt niet bij aanvang deelname onder de werking van de Wet Sanering Natuurlijke Personen dan wel heeft hiervoor een aanvraag ingediend;

h. De deelnemer is handelingsbekwaam en staat niet onder curatele;

i. De deelnemer dient zich op verzoek geldig te kunnen identificeren en kan zich maar één keer tegelijkertijd inschrijven;

j. De deelnemer betaalt het inschrijfgeld ex artikel 6.1.;

k. De deelnemer machtigt Socialtens om de maandelijkse vaste bijdrage ex artikel 6.2 alsmede een machtiging van het benodigde schenkingsbedrag te incasseren van zijn privérekening of voldoet prompt het betaalverzoek daartoe;

l. De deelnemer vult alle gevraagde gegevens, naar waarheid, in op de online omgeving en verleent toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 8 van onderhavig reglement;

m. De deelnemer is niet 24 maanden voorafgaand aan de deelname deelnemer geweest bij Socialtens;

n. De deelnemer gaat akkoord met het reglement;

o. Acceptatie door Socialtens.

2. De deelnemer is bij inschrijving volledig arbeidsgeschikt voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en weet of behoort te weten dat hij niet na inschrijving arbeidsongeschikt gaat worden.

3. De deelnemer is niet eerder wegens fraude of misleiding uitgesloten van deelname aan andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of alternatieve arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen of organisaties.

4. Indien achteraf blijkt dat een deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden zoals bedoeld in dit artikel, is er geen recht op donaties. Deze kunnen derhalve met terugwerkende kracht door Socialtens namens de deelnemers worden teruggevorderd van de deelnemer.


3.2. Start van de deelname

1. De deelname start op het moment indien:

a. De deelnemer voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.1;

b. Het inschrijfgeld ex artikel 6.1 is ontvangen door Socialtens;

c. Indien er sprake is van een machtiging, deelnemer de machtiging ex artikel 4.3.2. juncto 6.2 aan Socialtens heeft afgegeven;

d. Toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken;

e. De deelnemer akkoord heeft gegeven op onderhavig reglement.

2. Indien aan bovenstaande is voldaan, dan is er sprake van een overeenkomst tussen Socialtens, haar deelnemers en de deelnemer, waarop dit reglement onverkort van toepassing is. De deelnemer verklaart hierbij dat hij doneert aan (een) arbeidsongeschikte deelnemer(s), op de wijze zoals in dit reglement is omschreven. De deelnemer machtigt Socialtens om schenkingsbedragen te innen voor (de) arbeidsongeschikte deelnemer(s), danwel om betalingsverzoeken te doen namens (de) arbeidsongeschikte deelnemer(s). Een deelnemer heeft ten opzichte van Socialtens geen zelfstandig recht op een donatie, slechts ten opzichte haar deelnemers. Socialtens behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen deelname van een deelnemer te weigeren.


3.3. Duur en einde deelname

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Hierna wordt overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kan de overeenkomst telkens tegen het einde van de maand worden opgezegd door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. De opzegging geschiedt via email of schriftelijk en dient Socialtens aantoonbaar te hebben bereikt. Indien een deelnemer een donatie heeft ontvangen, kan de overeenkomst niet eerder worden opgezegd dan dat het deelnemerschap tenminste 2 jaar aaneengesloten.

2. Socialtens behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van een maand indien een deelnemer niet handelt in de geest van het doel van de Socialtens.

3. Indien de deelnemer zijn onderneming staakt op enigerlei wijze al dan niet zijn rechtspersoon staakt de onderneming, anders dan vanwege arbeidsongeschiktheid of faillissement, zegt hij de overeenkomst eveneens op met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, telkens tegen het einde van de maand.

4. Voorts eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang:

a. Door opzegging door Socialtens indien de deelnemer zich schuldig maakt of schuldig heeft gemaakt aan fraude, witwassen of financiering van terrorisme dan wel aan het misleiden van Socialtens en haar doelstellingen of strijdig heeft gehandeld met de wet, openbare orde of goede zeden;

b. Bij overlijden van de deelnemer;

c. Bij faillissement van de deelnemer of diens onderneming, toekenning van de Wet Sanering Natuurlijke Personen danwel bij een onderneming die in een rechtspersoon wordt gedreven bij faillissement, het aanvragen van surseance van de betaling, of ontbinding van die rechtspersoon;

d. Bij substantiële wijziging (en na het ingaan hiervan) van onderhavig reglement na opzegging door deelnemer welke opzegging ontvangen moet zijn voor de ingangsdatum van de wijziging;

e. Bij faillissement, surseance van betaling of ontbinding Socialtens;

f. Na opzegging door Socialtens indien na daartoe 1 keer bij herhaling te zijn aangemaand de deelnemer geen maandelijkse bijdrage en/of schenking heeft gedaan, dan wel een machtiging heeft ingetrokken of de automatisch geïncasseerde bedrag(en) is/zijn gestorneerd door de deelnemer;

g. Na opzegging door Socialtens indien na daartoe in gebreke te zijn gesteld de deelnemer zich niet houdt aan de verplichtingen, zoals onder meer het doen van schenkingen, die voortvloeien uit de overeenkomst en onderhavig reglement;

h. De deelnemer niet meer voldoet of heeft voldaan aan de voorwaarden van deelname zoals genoemd in artikel 3;

i. De deelnemer zijn toestemming zoals bedoeld in artikel 8.3 lid 3 dan wel machtigingen heeft ingetrokken zoals bedoeld in artikel 5.1.3;

j. Na 25 maanden aaneengesloten arbeidsongeschiktheid, met inachtneming van artikel 4.2.1 lid 7 en 4.2.2 dan wel over maximaal 730 dagen ( 24 maanden) donaties te hebben ontvangen in een periode van 5 jaar;

k. Als de deelnemer zich meer malen niet houdt aan het afsprakenprotocol zoals genoemd onder artikel 5.2.1. lid 1 zonder geldige reden.

5. Socialtens behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen anders te beslissen indien de individuele situatie daartoe aanleiding geeft.


4. Donaties en Schenkingen

4.1. Donaties en schenkingen

Deelnemers van Socialtens worden in staat gesteld om bij arbeidsongeschiktheid in een inkomen te voorzien door donaties van de deelnemers. De deelnemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het doen van schenkingen aan (een) arbeidsongeschikte deelnemer(s). Socialtens int deze schenkingen namens de arbeidsongeschikte deelnemer(s) en betaalt deze als donatie aan de arbeidsongeschikte deelnemer(s). Deze inning vindt plaats of via een door de deelnemer afgegeven machtiging of via een bancair betaalverzoek.

De hoogte van de schenking van een betreffende deelnemer is onder andere afhankelijk van het donatieniveau van de deelnemer.

Uitgangspunt is dat een deelnemer nooit meer ontvangt dan wat hij uit zijn onderneming ontvangt als winst uit onderneming of salaris uit de vennootschap/rechtspersoon.

4.2. Donatie

4.2.1. Maximale hoogte van te ontvangen donatie

1. Er zijn bij Socialtens 6 donatieniveaus waaruit een deelnemer kiest: €1000, €1500, €2000,€2500, €3000 en €3500 netto per maand.

2. Een deelnemer zal nooit meer ontvangen dan dat hij als winst uit onderneming of als salaris uit zijn vennootschap/rechtspersoon ontvangt.

3. Het donatieniveau moet in verhouding staan tot het verdienniveau van de onderneming (winst uit onderneming) of van de deelnemer (salaris van vennootschap). Hiermee wordt bedoeld: de gemiddelde belastbare winst (op jaarbasis) uit de onderneming of het gemiddelde bruto (maand)salaris (inclusief vakantiegeld) van de deelnemer. Op de site van Socialtens en in onderstaande tabel is een indicatie opgenomen voor welk donatieniveau de deelnemer in aanmerking komt. Indien er sprake is van een te ontvangen donatie kan het verdienniveau van de onderneming of de deelnemer worden getoetst. Toetsing kan op meerdere momenten plaats vinden: bij de inschrijving, bij een donatieverzoek of op initiatief van Socialtens. De deelnemer dient de stukken binnen 2 weken te overleggen nadat Socialtens om deze stukken heeft verzocht. De toetsing vind plaats op basis van:

a. De aangiften inkomstenbelasting, de jaarrekening en bijbehorende definitieve belastingaanslagen over de twee boekjaren voorafgaand aan het jaar van het toetsingsmoment alsmede eventuele salarisstroken en winst&verliesrekening tot toetsingsmoment;

b. Indien de deelnemer minder dan 1 jaar ondernemer is, naast eventuele reeds aanwezige bovengenoemde stukken, tevens de prognoses van de onderneming.

Socialtens bepaalt, in het geval bovenstaande stukken niet of niet volledig voorhanden zijn, welk verdienniveau voor het donatieniveau wordt aangehouden.

Belastbare winst uit onderneming: te kiezen donatieniveau: (bedrag per maand)

lager dan €12.000 deelname niet mogelijk

tussen €12.000 en €15.000 € 1.000

tussen €15.001 en €20.000 € 1.500

tussen €20.001 en €30.000 € 2.000

tussen €30.001 en €40.000 € 2.500

tussen €40.001 en €50.000 € 3.000

hoger dan €50.000 € 3.500

Bruto maandsalaris ( incl. vakantiegeld): te kiezen donatieniveau: (bedrag per maand)

lager dan €1.200 deelname niet mogelijk

tussen €1.200 en €2.000 € 1.000

tussen €2.001 en €3.000 € 1.500

tussen €3.001 en €4.000 € 2.000

tussen €4.001 en €5.000 € 2.500

tussen €5.001 en €6.000 € 3.000

hoger dan €6.000 € 3.500

4. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het juiste donatieniveau te kiezen. Indien een deelnemer een donatieniveau heeft gekozen dat te hoog is in relatie tot het verdienniveau ( bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) van de deelnemer of belastbare winst uit onderneming), dan zal of kan het donatieniveau door Socialtens worden aangepast. Het verschil tussen deze eventuele schenkingen die zijn gebaseerd op het gekozen donatieniveau en de schenkingen die zijn gebaseerd op het donatieniveau dat op grond van artikel 4.2.1. lid 3 bedoeld is, zal de deelnemer niet geretourneerd krijgen. Indien op grond van een onjuist gekozen donatieniveau een donatie is ontvangen door de deelnemer zal het verschil tussen de gekozen donatie en de donatie dat op grond van artikel 4.2.1. lid 3 bedoeld is, door de deelnemer binnen 14 dagen, na kennisgeving door Socialtens, terugbetaald dienen te worden.

5. Indien het verdienniveau van een deelnemer daalt, zal de deelnemer zijn donatieniveau dienen aan te passen aan het verdienniveau. Dit kan maximaal 2 keer per jaar. De verlaging gaat in per de eerste van de maand daaropvolgend.

6. Een arbeidsgeschikte deelnemer kan tussentijds één keer per jaar zijn donatieniveau verhogen, mits hij aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 voldoet. Deze verhoging gaat dan per 1 januari van het jaar daaropvolgend in.

7. Bij arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 5 ontvangt een deelnemer, na een wachttijd van 28 dagen, een donatie gebaseerd op het door de deelnemer gekozen donatieniveau van de andere deelnemers, met inachtneming van artikel 4.2 van onderhavig reglement. Dit geschiedt naar rato van het aantal dagen een deelnemer arbeidsongeschikt is.

8. De donatie is eveneens gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid en zal naar rato geschieden. De formule is: donatie = donatieniveau x arbeidsongeschiktheidspercentage. De donatie kan en zal worden aangepast indien de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt in de periode dat de deelnemer recht heeft op een donatie. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 70% zal een volledige donatie plaats vinden en bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 20% of minder zal er geen donatie plaats vinden.

9. De deelnemer heeft niet eerder recht op een donatie dan nadat de bedrijfsarts de mate van arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld. Mocht onverhoopt de afspraak met de bedrijfsarts niet binnen 8 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid hebben plaats gevonden, dan wordt de donatie als voorschot uitbetaald. Indien achteraf blijkt dat geen donatie verschuldigd was dan wel lager is, dan is de deelnemer verplicht het teveel betaalde terug te betalen binnen 14 dagen na kennisgeving hiervan door Socialtens tenzij Socialtens dit van de bankrekening van de deelnemer heeft geïncasseerd.

10. Tevens vervalt het recht op recht op donatie indien een deelnemer niet (langer meer) voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.1 of als er sprake is van opzeggingsgronden zoals genoemd in artikel 3.3 van onderhavig reglement. Indien achteraf blijkt dat het recht op donatie vervalt kan Socialtens eventueel gegeven donaties met terugwerkende kracht terugvorderen van de deelnemer. De deelnemer blijft eventuele schenkingen en de eenmalige en maandelijkse bedragen wel verschuldigd.

11. Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde, verplicht de deelnemer zich om de schade te verhalen op deze derde veroorzaker. De deelnemer verbindt zich er toe er alles aan te doen om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor de schade en de schade vergoed te krijgen en verstrekt Socialtens dienaangaande nadere informatie. De deelnemer ontvangt de donaties op voorschotbasis. Indien er sprake is van een uitkering namens de veroorzaker zal de deelnemer de voorschotten aan Socialtens terugbetalen. Indien er onvoldoende inspanningen zijn verricht om een uitkering te ontvangen, behoudt Socialtens zich het recht voor om de voorgeschoten donaties terug te vorderen.


4.2.2. Duur van de donatie

1. De arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt voor een periode van maximaal 24 maanden aaneengesloten een donatie van de overige deelnemers via Socialtens.

2. Wordt een deelnemer binnen 3 maanden na herstel wederom arbeidsongeschikt door dezelfde oorzaak dan worden de periodes van arbeidsongeschiktheid bij elkaar samengeteld. Er is dan geen sprake van een wachttijd. De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van dezelfde oorzaak.

3. Een deelnemer ontvangt evenwel nooit meer dan over 730 dagen (24 maanden) donaties in een periode van 5 jaar.

4. Vanaf de dag van herstel, of een arbeidsongeschiktheidspercentage van 20% of lager, vervalt het recht op een donatie.


4.2.3. Moment van donatie

Betaling van de donatie vindt plaats tussen de 24e en de 30e van de maand op de bij Socialtens bekende privérekening van de deelnemer. Indien er vanwege welke reden dan ook geen donatie kan plaats vinden in die periode, zal dit alsnog zo spoedig mogelijk gedaan.


4.3. Schenking

4.3.1. Schenking

1. Indien een deelnemer arbeidsongeschikt is, zal hij na de wachttijd een donatie kunnen ontvangen van de andere deelnemers. Socialtens zal dan namens de arbeidsongeschikte deelnemer(s) aan alle deelnemers een schenkingsverzoek doen. Dit schenkingsverzoek is gebaseerd op de totale donatiebehoefte verdeeld over alle deelnemers naar rato (schenkingsniveau) van het gekozen donatieniveau over een periode van 1 maand (lopende van de 20e van iedere maand tot de 20e van de maand daaropvolgend). De totale donatiebehoefte is gebaseerd op de som van de benodigde donaties vermeerderd met kosten van de bedrijfsarts dan wel kosten vanwege reïntegratietrajecten van arbeidsongeschikte deelnemers.

2. De maximale schenking is gebaseerd op een donatiebehoefte bij algemene arbeidsongeschiktheidspercentage van 6% van het totale deelnemersbestand van Socialtens gemeten over de betreffende maand. Indien de som van de maximale schenkingen niet afdoende is om de uit te betalen donaties in de betreffende maand te voldoen dan kan Socialtens de schenkingsbedragen in de daaropvolgende maand of maanden verhogen om het ontstane tekort aan te vullen. Dit kan alleen plaatsvinden in maanden waarbij het algemene arbeidsongeschiktheidspercentage van Socialtens onder het gemiddelde van 3% ligt.

3. De deelnemer verplicht zich tot het doen van schenkingen zolang en over de periode dat hij deelnemer is. Indien een deelnemer 100% arbeidsongeschikt is, zal hij niet hoeven te schenken. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, schenkt de betreffende deelnemer naar rato van de mate van arbeidsgeschiktheid.

4. Indien het donatieniveau op grond van artikel 4.2.1 lid 4, 5 en 6 wordt aangepast zal op het moment van de ingangsdatum van de aanpassing het schenkingsniveau eveneens worden aangepast.

4.3.2. Inning van de schenking

Bij machtiging

1. De deelnemer machtigt Socialtens namens de arbeidsongeschikte deelnemer(s) om de gevraagde schenking te incasseren van zijn privé-bankrekening. Deze incasso zal telkens geschieden tussen de 20e en de 24e van iedere maand . Socialtens geeft telkens vlak voor dat de incasso plaats vindt aan, welk bedrag aan schenking benodigd is.

2. Indien er onvoldoende saldo op de privébankrekening van de deelnemer staat om te kunnen incasseren, zal Socialtens de deelnemer een verzoek doen tot aanvulling van het saldo opdat de schenking kan worden geïncasseerd. Indien na 2 werkdagen na het verzoek van Socialtens om aan te vullen de deelnemer het saldo niet heeft aangevuld tot een niveau waarmee alsnog aan de schenkingsverplichting kan worden voldaan, dan wordt het recht op donatie voor betreffende deelnemer opgeschort tot het moment dat een aanvulling op het saldo heeft plaats gevonden. Indien na 6 dagen na het verzoek het saldo alsnog niet is aangevuld, vervalt het recht op donatie gedurende een periode van 2 maanden. De deelnemer dient in dit geval een nieuwe machtiging te verlenen. De verplichting tot schenking komt niet te vervallen.

3. Indien een deelnemer een incasso storneert dan dient hij dit onmiddellijk na stornering te melden aan Socialtens. Socialtens zal de deelnemer verzoeken alsnog te schenken. Tevens dient de deelnemer de machtiging opnieuw aan Socialtens te geven. Indien de deelnemer niet binnen 2 dagen na stornering alsnog heeft betaald en/of de machtiging heeft verleend vervalt het recht op donaties. De verplichting tot schenking blijft bestaan.

6. Bij niet nakoming van de verplichting te schenken en/of opnieuw te machtigen binnen de termijnen zoals in dit artikel vermeld, verbeurt de deelnemer ten gunste van Socialtens een boete van €250, zonder dat een nadere ingebrekestelling door Socialtens vereist is. Tevens behoudt Socialtens zich het recht voor de overeenkomst met de deelnemer op te zeggen ingevolge van artikel 3.3 van onderhavig reglement.

5. Indien de deelnemer bedragen verschuldigd is vanwege boetes of kosten of achterstallige schenkingen zullen deze bedragen als eerste oudste vordering worden geïncasseerd bij de deelnemer of worden verrekend met eventuele donaties aan de deelnemer.

Bij betaalverzoek

6. Socialtens verzoekt de deelnemer door middel van een betaalverzoek namens de arbeidsongeschikte deelnemer(s) een schenking te doen. Dit betaalverzoek zal worden gedaan tussen de 20e en de 24 e van iedere maand. De deelnemer dient dit betaalverzoek binnen 2 dagen te voldoen. Indien Socialtens niet binnen 2 dagen na het betaalverzoek de betaling heeft ontvangen, zal Socialtens een reminder sturen met het verzoek binnen 2 dagen aan het betaalverzoek te voldoen.

7. Indien het betaalverzoek niet binnen 5 dagen na het initiële betaalverzoek is voldaan, dan vervalt het recht op donatie gedurende een periode van 2 maanden. De verplichting tot schenking komt niet te vervallen.

8. Bij niet nakoming van de verplichting te schenken binnen de termijnen zoals in dit artikel vermeld verbeurt de deelnemer ten gunste van Socialtens een boete van €250, zonder dat een nadere ingebrekestelling door Socialtens vereist is. Tevens behoudt Socialtens zich het recht voor de overeenkomst met de deelnemer op te zeggen ingevolge van artikel 3.3 van onderhavig reglement.

9. Indien de deelnemer bedragen verschuldigd is vanwege boetes of kosten of achterstallige schenkingen zullen deze bedragen als oudste vordering als betaald worden beschouwd of worden verrekend met eventuele donaties aan de deelnemer.

5. Arbeidsongeschiktheid

5.1. Arbeidsongeschiktheid

1. Indien een deelnemer wegens een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld geheel of gedeeltelijk niet in staat is zijn beroep/ werkzaamheden uit te voeren dan is de deelnemer arbeidsongeschikt in de zin van de overeenkomst. Zwangerschap en arbeidsongeschiktheid als gevolg hiervan, vallen hier niet onder.

2. Een deelnemer die bij aanvang van de overeenkomst arbeidsongeschikt was doch niet arbeidsongeschikt voor het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf, is pas arbeidsongeschikt indien er sprake is van een toename van de arbeidsongeschiktheid waardoor hij zijn beroep of bedrijf niet geheel of gedeeltelijk meer kan uitoefenen.

3. Socialtens wijst, al dan niet via een organisatie die daarin voorziet, een bedrijfsarts aan die beoordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid in de zin van de overeenkomst en de mate waarin. De deelnemer verplicht zich er toe om zijn medische gegevens aan de bedrijfsarts te overhandigen dan wel ter inzage te geven, dan wel om hem te machtigen om deze gegevens op te vragen bij de behandelaren of in te zien.

4. Een deelnemer zal alles in het werk stellen om zijn genezing te bevorderen en verplicht zich er toe hiervan bewijzen te overleggen aan de bedrijfsarts.

5. Indien blijkt dat de deelnemer toch structureel (betaalde) werkzaamheden heeft verricht terwijl hij volledig arbeidsongeschikt is, dan wel meer heeft gewerkt dan volgens de mate van arbeidsongeschiktheid mogelijk is terwijl hij een donatie ontvangt, is de deelnemer een boete verschuldigd van € 2500 aan Socialtens, onverminderd het recht van Socialtens om de gekregen donatie van de deelnemer namens de deelnemers terug te vorderen of te incasseren zoals bedoeld in artikel 4.3.2.Tevens behoudt Socialtens zich het recht voor de donatie te verlagen dan wel te verrekenen met inkomsten die de deelnemer op elke wijze dan ook in deze periode heeft gegenereerd uit deze werkzaamheden, een en ander met toepassing van artikel 4.3.2 lid 5 dan wel lid 9.


5.2. Procedures

5.2.1. Melden van arbeidsongeschiktheid

1. Indien er sprake is van een (vermoedelijke) arbeidsongeschiktheid, meldt de deelnemer zich arbeidsongeschikt via de online omgeving met een daartoe bestemd formulier. De deelnemer vult alle gevraagde gegevens in. Tevens is op dat moment een afsprakenprotocol van toepassing welke op de online omgeving van Socialtens te vinden is.

2. Een deelnemer kan zich niet met terugwerkende kracht arbeidsongeschikt melden, behoudens bijzondere situaties. Het bestuur van Socialtens zal hierover beslissen.


5.2.2. Bedrijfsarts

1. Indien de deelnemer langer dan 4 weken arbeidsongeschikt verwacht te zijn of langer dan 2 weken arbeidsongeschikt is, kan of wordt er door de Socialtens ingeschakelde bedrijfsgezondsheidsdienstverlener een intakegesprek gehouden. Vervolgens kan een afspraak gepland worden met een namens of door Socialtens aangewezen bedrijfsarts. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij deze afspraak nakomt. Indien de deelnemer, bij annulering van de afspraak, binnen 48 uur (2 werkdagen) afzegt voor de geplande afspraak, of helemaal niet komt, worden de kosten van de bedrijfsarts in rekening gebracht bij de deelnemer. Deze kosten moeten binnen 2 weken worden voldaan. De afzegging moet de bedrijfsarts aantoonbaar hebben bereikt.

2. Indien er sprake is van een afspraak bij de bedrijfsarts op locatie, neemt de deelnemer alle relevante medische informatie mee, zoals gegevens over medicijnen, afsprakenlijsten, lopende info. Is er sprake van een telefonische afspraak dan kan de deelnemer verzocht worden deze gegevens op een andere wijze, binnen de dan gestelde termijn, te doen toekomen.

3. Een bedrijfsarts kan over gaan tot het geven van adviezen of helpen met wachtlijstbemiddeling en zorgverlening. In principe volgt de deelnemer deze adviezen op tenzij er gegronde redenen zijn om deze niet te volgen. Deze redenen dienen kenbaar gemaakt te worden aan de bedrijfsarts.

4. Indien het niet mogelijk is om afspraken met de bedrijfsarts te plannen danwel te bezoeken, zal Socialtens in overleg treden met de deelnemer of als hij daartoe niet in staat is, zijn zaakwaarnemer. Socialtens beslist hoe partijen doorgaan.


5.2.3. Reïntegratie en vervolg

1. Na de eerste afspraak zullen er mogelijk vervolgafspraken gemaakt worden met de bedrijfsarts. Hiervoor geldt eveneens hetgeen is bepaald in artikel 5.2.2. lid 1.

2. De deelnemer zal er alles aan doen om zijn herstel te bevorderen. De bedrijfsarts zal met de deelnemer bespreken of er reïntegratiebevorderende middelen worden ingezet. Socialtens zal vervolgens besluiten of een reïntegratietraject zal worden gevolgd.

3. Indien er wordt besloten om over te gaan tot reïntegratie, zal de deelnemer hier aan meewerken. Indien de deelnemer hier niet aan meewerkt kan Socialtens besluiten de donatie te stoppen.


5.2.4. Melding van herstel

1. Van geheel herstel is sprake indien de arbeidsongeschikte deelnemer niet langer arbeidsongeschikt is om zijn beroep of zijn bedrijf geheel te kunnen uitoefenen.

2. Indien een deelnemer gedeeltelijk hersteld is en/of in staat is (tijdelijk) werkzaamheden te verrichten, meldt de bedrijfsgezondsheidsdienstverlener dit bij Socialtens en Socialtens zal de hersteldmelding verwerken in de online omgeving. Indien de deelnemer geheel hersteld is dan dient de deelnemer dit onmiddellijk (dezelfde dag) aan te geven via de online omgeving.

3. Indien de bedrijfsarts van oordeel is dat er sprake is van herstel, zal Socialtens hiervan op de hoogte worden gebracht. Socialtens gaat uit van het oordeel van de bedrijfsarts.


5.3. Geschillen

1. Socialtens gaat bij haar beoordeling of er sprake is van arbeidsongeschiktheid, of dat een reïntegratie-traject noodzakelijk is, uit van het oordeel of advies van de bedrijfsarts. Indien een deelnemer zich niet kan verenigen met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan hij hiertoe een second opinion aanvragen bij een gecertificeerde bedrijfsarts. Deze second opinion zal binnen een week na het oordeel van de bedrijfsarts aangekondigd dienen te worden, waarna de deelnemer 4 weken de tijd heeft de second opinion te overleggen. Als de bedrijfsarts van Socialtens bij zijn standpunt blijft, zullen beide bedrijfsartsen een derde bedrijfsarts aanwijzen die een bindend advies geeft over de (mate van) arbeidsongeschiktheid op basis van de beoordelingen en adviezen van de twee andere bedrijfsartsen. De derde bedrijfsarts zal binnen 4 weken zijn advies aan beide partijen gelijktijdig kenbaar maken.

2. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de deelnemer. De kosten van de derde bedrijfsarts zullen door de deelnemer en Socialtens gezamenlijk gedragen worden.


6. Deelnemersbijdrage

6.1. Inschrijfgeld

Bij de inschrijving is de deelnemer eenmalig inschrijfgeld van €200 verschuldigd. Deze vergoeding wordt uiterlijk bij aanvang van de deelname door de deelnemer betaald via IDEAL.


6.2. Vaste maandelijkse bijdrage

1. De deelnemer is een vaste maandelijkse bijdrage verschuldigd van €15 aan Socialtens. Deze kosten zullen maandelijks door Socialtens via machtiging aan Socialtens worden geïnd of via een betaalverzoek door de deelnemer te worden voldaan. Deze kosten zijn bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst en het instandhouden van de organisatie van Socialtens. Dit heeft onder andere betrekking op het onderhouden van de systemen, reclame maken, donaties berekenen, bankkosten, controle houden op betalingsverkeer, nieuwe deelnemers werven, informatieverstrekking, contact onderhouden met de bedrijfsarts etc.

2. Bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer blijft de vaste maandelijkse bijdrage door de deelnemer verschuldigd.

3. Artikel 4.3.2. is van overeenkomstige toepassing. De vaste maandelijkse bijdrage wordt gelijktijdig met een eventuele donatie geïncasseerd of opgenomen in het betaalverzoek.

4. De vaste maandelijkse bijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het jaar geïndexeerd op basis van het CBS dienstprijsindex (DPI) .


7. Bestuur Socialtens en Socialtens BV

1. Socialtens zal zich houden hetgeen in haar statuten is opgenomen.

2. Socialtens gaat een overeenkomst van opdracht aan met Socialtens BV en geeft daarmee de opdracht om de administratie en werkzaamheden voor Socialtens uit te voeren waaronder de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 6.2..

3. Het bestuur kan besluiten om Socialtens onder meer te ontbinden indien er structureel onvoldoende deelnemers zijn. Dit punt wordt bereikt indien er sprake is van 50 deelnemers of minder.


8. Privacy

8.1. Gegevens en grondslag

1. Socialtens verwerkt in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die de deelnemer aan Socialtens mogelijk heeft verstrekt tijdens en vanwege het aangaan van de overeenkomst. Dit zijn (bedrijfs)namen KvK-nummer, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens, gegevens uit overhandigde financiële stukken zoals salarisniveau, jaarrekeningen en belastingaanslagen. Ook verwerkt Socialtens gegevens over wel of niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid zijn, en of er sprake is naleving van artikel 3.1. lid 2 en overige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en het onderhavige reglement.

2. Socialtens gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en handelt daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en uitsluitend voor dat doel. Ook zullen gegevens niet langer worden verwerkt dan noodzakelijk is in het kader van wettelijke bewaarplichten. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst, het nakomen van de wettelijke verplichtingen en het bijhouden van statistieken. Socialtens hanteert een privacyverklaring welke te vinden is op de beveiligde onlineomgeving van Socialtens.

3. Aan het einde van de overeenkomst zullen alle gegevens van de deelnemer worden gewist of verwijderd voor zover deze niet noodzakelijk te bewaren zijn in het kader van wettelijke bewaarplichten.


8.2. Derden

1. Ter ondersteuning van Socialtens maakt Socialtens gebruik van derden. Met deze derden, zoals de accountant, juridisch dienstverleners, banken, softwareleveranciers en webbouwers sluit Socialtens verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsovereenkomsten dan wel overeenkomsten waarbij de rechten van de deelnemers gewaarborgd blijven.

2. Een belangrijke derde is de bedrijfsgezondheidsdienstverlener. Deze verwerkt op basis van toestemming de medische gegevens die benodigd zijn om tot een oordeel te komen omtrent arbeidsongeschiktheid en de reïntegratie. Socialtens verkrijgt deze gegevens zelf niet. Socialtens vergewist zich ervan dat de bedrijfsgezondheidsdienstverlener haar processen en systemen heeft ingericht conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Socialtens gaat een dienstverleningsovereenkomst met een verwerkersovereenkomst aan met Socialtens BV en geeft daarmee de opdracht om namens Socialtens werkzaamheden uit te voeren voor Socialtens, zoals bedoeld in artikel 7 van het onderhavige reglement. Socialtens vergewist zich ervan dat Socialtens BV haar processen en systemen heeft ingericht conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


8.3. Rechten

  1. Een deelnemer heeft recht op inzage, verwijdering, rectificatie, beperking en gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens. Tevens heeft een deelnemer recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
  1. Een deelnemer heeft recht op het overdragen van gegevens aan een door de deelnemer aangewezen derde, in een regulier formaat, welke door Socialtens ondersteund wordt. Indien er andere formaten worden gevraagd kan Socialtens hiervoor kosten in rekening brengen.
  1. Een deelnemer kan zijn toestemming intrekken die is gegeven in het kader van de verwerking van medische gegevens. Deze intrekking zal evenwel schriftelijk en expliciet moeten geschieden, zodat duidelijk is dat de toestemming wordt ingetrokken. Bij intrekking realiseert de deelnemer zich dat er geen uitvoering meer kan worden gegeven aan de overeenkomst en de overeenkomst conform artikel 3.3 komt te eindigen.
  1. Een deelnemer kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.


9. Overige regelingen

9.1 Aansprakelijkheid

Socialtens is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolg van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, doch deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt, tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Socialtens afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, danwel, bij het uitblijven van een uitkering tot een maximum van €2000 per geval. Socialtens is nooit gehouden tot het vergoeden van enige indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade of schade ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, geleden door haar deelnemers of anderszins. Socialtens is ook niet aansprakelijk voor enige schade door abnormale of ongebruikelijke omstandigheden buiten de wil van Socialtens om ( overmacht) waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen, noch wanneer Socialtens uit hoofde van (inter) nationale wetgeving wettelijke verplichtingen heeft.


9.2. Geschillenregeling

Indien er een geschil ontstaat, anders dan over de arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 5.3, tussen een deelnemer en Socialtens zal er een geschillencommissie worden gevormd die dit geschil behandelt en hierover een uitspraak doet. Een geschil is aanwezig als één van de betrokkenen vindt dat er sprake is van een geschil. De geschillencommissie bestaat uit drie leden: twee leden aangewezen door ieder van de partijen en een lid dat aangewezen wordt door deze twee leden gezamenlijk. De commissie hoort alle partijen binnen 6 weken nadat het geschil is ingediend en doet vervolgens binnen 4 weken na de zitting een uitspraak. De uitspraak is voor beide partijen bindend.


9.3. Toepasselijk recht

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing alsmede is de rechter in het Arrondissement Arnhem-Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent de geschillenregeling zelf of de tenuitvoerlegging van een bindend advies van de geschillencommissie.


9.4. Ongeldigheid

Indien een of meer bepalingen van dit reglement niet rechtsgeldig blijken te zijn zullen de overige bepalingen van het reglement van kracht blijven.


9.5. Derdenbedingen en overdraagbaarheid

1. Dit reglement bevat geen derdenbedingen, een derde kan dan geen rechten ontlenen aan dit reglement.

2. Vorderingen van de deelnemer op Socialtens zijn niet overdraagbaar, tenzij Socialtens ondubbelzinnig, schriftelijk en specifiek daartoe toestemming heeft verleend.


9.6. Verantwoorde bedrijfsvoering

Socialtens heeft een verantwoorde bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Indien Socialtens het vermoeden heeft dat een deelnemer zich direct of indirect bezig houdt met illegale (handels)praktijken, zoals fraude, witwassen of financiering terrorisme of handelt in strijd met de wet, de openbare orde en goede zeden zal zij daarvan melding doen bij de daartoe bevoegd autoriteiten. Ook zal Socialtens er op toe zien dat er in de geest van het doel van Socialtens gebruik wordt gemaakt van de voorziening. Een deelnemer die in strijd hiermee handelt zal hierop worden aangesproken alsmede van deelname worden uitgesloten.


9.7. Aanbrengpremie

Indien een deelnemer een nieuwe deelnemer aanbrengt, dan ontvangt de aanbrengende deelnemer een aanbrengpremie, waarvan de hoogte op de online omgeving van Socialtens staat vermeld.


9.8. Auteursrecht

Dit reglement is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit reglement, website etc. mag door derden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnames of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Socialtens.


9.9. Conformeren contractspartijen

Socialtens maakt gebruik van andere partijen ter uitvoering van haar doel. Socialtens zal zich dan ook dienen te conformeren aan voorwaarden zoals deze gesteld worden door de of overeengekomen met door Socialtens ingeschakelde derden, zoals systeembeheerders, bedrijfsdiensten, accountants, banken etcetera.

Heteren, 1 mei 2019