Privacyverklaring

Privacyverklaring Socialtens

Socialtens verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Socialtens of omdat je de site bezoekt  voor informatie. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij verplicht om jou te informeren over welke gegevens er worden verwerkt, door wie, waarom, en hoe lang. Ook zullen wij je wijzen op de rechten die je hebt als betrokkene.

Wij doen dit via deze privacyverklaring.


Gegevens als bezoeker van de site

Als je deze site bezoekt, verwerken wij slechts beperkt gegevens. Dit doen we door middel van de geplaatste cookies. Hiervoor is reeds een banner langsgekomen die al dan niet voor akkoord is aangeklikt. Als je dit hebt geweigerd dan verwerken wij geen persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld jouw surfgedrag op internet. Voor de cookies (functionele cookies) die nodig zijn om de site überhaupt te laten werken worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor de analysecookies, bestemd voor het analyseren aantallen clicks etc, gebruiken wij Google Analytics, verwerken wij uitsluitend die gegevens die daar voor van belang zijn via Google Analytics krijgen wij geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag op de site. Hoe Google Analytics gebruik maakt van jouw gegevens verwijzen we graag naar de site van Google Analytics. Ook hebben wij buttons op de site voor het gebruik van social media. Zodra je op deze buttons klikt worden door het betreffende social medium een cookie geplaatst, waar wij geen invloed op hebben. Ook hiervoor verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende platforms.

 

Gegevens als deelnemer van Socialtens

Als je je aanmeldt als deelnemer van Socialtens dan worden er een aantal gegevens gevraagd. Wij vragen deze gegevens vanwege de overeenkomst die we met je sluiten.  Voor sommige gegevens vragen wij jouw expliciete toestemming. Wij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van ons doel en onze overeenkomst met het daarbij behorend reglement, statistieken, de administratie en informatie. Dit houdt onder meer in het afhandelen van betalingen (zoals bijdragen, schenkingen en donaties), contact kunnen opnemen indien nodig, je informeren van wijzigingen en nieuws. Hieruit volgt dat wij een deel van deze gegevens verwerken op basis van de wet.  Wij houden een verwerkingsregister bij waarin precies staat opgenomen welke gegevens worden verwerkt en wij hebben een privacy beleid waarin staat opgenomen hoe wij verder met persoonsgegevens omgaan.

Er worden, door Socialtens, zij het in zeer beperkte mate, ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt.. Gezien het doel van Socialtens - het voorzien in een voorziening bij arbeidsongeschiktheid - zal Socialtens gegevens verwerken als je arbeidsongeschikt bent voor je beroep of bedrijf. Dit zijn (bijvoorbeeld) gegevens over  wanneer je verwacht weer arbeidsgeschikt te zijn. Ook worden er financiële gegevens verwerkt om het donatie- en schenkingsniveau te bepalen. Verder verwerkt Socialtens gegevens die zelf door jou (ongevraagd) aan Socialtens worden verstrekt.

Medische en/of gezondheidsgegevens worden niet door Socialtens, met uitzondering wel of niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en vermoedelijke duur, verwerkt maar door de bedrijfsgezondheidsdienst of arbodienst en diens ingeschakelde bedrijfsartsen. Zij blijven allen medeverantwoordelijke maar wij hebben afgesproken dat wij jou informeren  over het feit dat zij deze gegevens verwerken. Jij geeft deze gegevens zelf en daar wordt toestemming voor gevraagd. Ook kan een bedrijfsarts of Arboarts met jouw toestemming de gegevens bij jouw behandelaars opvragen. De toestemmingen kunnen door jou worden ingetrokken. Omdat het doel van Socialtens echter hiermee in direct verband staat, zal de overeenkomst hierdoor eindigen tussen jou en Socialtens, zoals in het reglement is opgenomen.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of een overeenkomst tot medeverantwoordelijkheid dan wel een geheimhoudingsovereenkomst om op deze wijze te bewerkstelligen dat ook deze derden vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Dit zijn onder meer betaaldiensten, accountants, bedrijfsgezondheidsdiensten, de belastingdienst, verzekeraars, (juridisch) adviseurs, hostingpartijen, etc.

 

Jouw rechten

Socialtens heeft geen intenties om jouw gegevens buiten Nederland te verwerken. Ook zal Socialtens de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Socialtens zal wel tenminste 7 jaar haar administratie dienen te bewaren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, op beperking van verwerking, gegevensoverdracht of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar : info@socialtens.nl. Om te verzekeren dat het verzoek tot door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen ( maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers, het paspoortnummer en BSN-nummer zwart). Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Hiernaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, via Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van de verklaring

Wij kunnen soms deze verklaringen van tijd tot tijd wijzigen, waardoor wij je aanraden regelmatig deze verklaring door te nemen.

 

Contactgegevens Socialtens

Stichting Socialtens,

Bretagnesingel 61

6666 XW Heteren

www.socialtens.nl

info@socialtens.nl

 

Heteren, versie mei 2019